Tendències socioeconòmiques que estan impulsant l’activitat econòmica

El gran impulsor de l’activitat econòmica en els darrers anys està sent el procés de globalització d’aquesta mateixa activitat, la obertura dels mercats a escala global, junt amb la mobilitat del capital, han generat un increment de les transaccions internacionals tan de productes acabats, matèries primeres com de serveis.
La contribució a aquesta globalització que estan aportant les TIC es el motor generador de riquesa possibilitant la innovació, les implicacions de les TIC són profundes perquè es tracta de tecnologies d'ús general amb aplicacions potencials en gairebé tots els sectors productius, i perquè aquestes tecnologies han augmentat de manera exponencial la capacitat d'emmagatzemar, organitzar i processar informació de manera ràpida i amb un cost reduït. ( de la Fuente 2003 ).
La contribució favorable de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) al creixement de la productivitat de les economies ja disposa d'evidència suficient. No només als EUA, a Europa, més de la meitat d'aquests guanys de productivitat són generats per les TIC Els seus efectes sobre les diferents àrees de la gestió empresarial, els hàbits de consum, la interlocució entre empreses i clients, sobre els patrons de consum d'aquests o sobre la producció global estan àmpliament documentats. Particularment significatives són les conseqüències sobre les estructures organitzatives, les formes d'aprenentatge i investigació o sobre la codificació de coneixement rellevant per a les organitzacions. Tot això propicia models més flexibles i susceptibles d'aprofitar les capacitats de tots els agents rellevants en les organitzacions i d'aquestes amb l'exterior. Aquest és el clima necessari per acollir les tensions innovadores. ( Ontiveros 2008 ).


Juntament amb aquest motor d’evolució trobem les activitats sorgides de la conscienciació social i mediambiental, així noves oportunitats de negoci apareixen entorn a el reciclatge i gestió de productes contaminats, la investigació per substituir les substancies perilloses tan per la salut com per el mediambient en el productes i processos d’ús habitual es una realitat impulsada per les directives de la Comunitat Europea  2002/95/CE RoSH (Restriction of Hazardous Substances), REG (CE) 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), entre d’altres. La ciència i la tecnologia són dos pilars cap a un "domini" de la natura en una etapa de transició, per promoure un desenvolupament basat en el creixement il·limitat en un món limitat, on es busca la complexitat del medi natural per integrar el nostre desenvolupament en una perspectiva de sostenibilitat. (Alegría Bakeriza i alt. 2006).
Els moviments social organitzats en ONG són un element equilibrador creant  les bases per  progrés econòmic als països on actuen. La incursió en el camp empresarial de les ONG han aconseguit constituir empreses eficients i rendibles, però, s'enfronten amb problemes d'articulació entre la lògica social de les ONG i la lògica empresarial. (Balbis 2001)
0 Responses